در طول رویدادهای گرمای شدید، ممکن است علائم امراض ناشی از گرما را تجربه کنید و برخی از بیماری های مزمن می توانند جدی تر شوند.

Young woman using handfan at street

عنوان بخش: با دانستن علائم هشدار دهنده محفوظ بمانید

Share This