تخمین زده می شود که فیصدی زیادی از مرگ و میردر طول رویدادهای گرمای شدید از افرادی است که بی خانمان هستند، بنابراین مهم است که آنچه را که برای محافظت از یکدیگر میتوانیم، انجام بدهیم.

orange umbrella on sidewalk during daytime

برای کمک به آمادگی در مقابل گرما و کاهش خطرات صحی، این نکات را پیروی کنید:

Share This