هشدارهای گرمای شدید و سایر منابع آمادگی در برابر بلایای طبیعی همیشه به روشی رسانیده نمی شوند که افراد دارای کم شنوایی یا کم بینایی بتوانند آنها را دریافت و درک کنند. بسیاری از افراد دارای معلولیت به ویلچیرهای برقی و سایر وسایل طبی متکی هستند که ممکن است در صورت قطع برق تحت تأثیر قرار گیرند. گرمای شدید همچنین ممکن است شرایط طبی مزمن را بدتر کند. افراد دارای معلولیت باید قبل، در جریان و بعد از حالت اضطراری، در پلانگذاری اضطراری گنجانده شوند.

Smile man standing with assistive cane and lower leg support

برای کمک به آمادگی در مقابل گرما و کاهش خطرات صحی، این نکات را پیروی کنید:

عنوان بخش: این نکات مفید دیگر را به یاد داشته باشید:

  • برای معلومات بیشتر، به سایت Ready.gov مراجعه کنید تا نکات مفیدتری که برای افراد دارای معلولیت طراحی شده است را بدانید
Share This