اگر یک طفل در معرض گرما قرار بگیرد ممکن است باعث کم شدن مایعات بدن، گرفتگی عضلات، خستگی بعلت گرما، و حتی شرایط تهدید کننده مرگ مثل گرمازدگی شود. همچنان اطفال ممکن است در معرض خطرات فزاینده مشکلات تنفسی و امراض جلدی در جریان هوای گرم قرار بگیرند. برای والدین و مراقبت کنندگان این یک امر مهم است تا درجریان گرمای شدید ازنهایت احتیاط کار بگیرند.

با معلوماتی از صفحه کودکان و مریضی های مرتبط با گرما از اداره صحت عامه کالیفورنیا، به محفوظ نگه داشتن کودکان در طول ماه های تابستان کمک کنید

Mother and baby in outdoor cafe, mom giving water to child from a glass

: این نکات را برای کمک به محافظت از خود و نوزادان و کودکان تان در برابر مریضی های ناشی از گرما پیروی کنید:

Share This